Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
HippischAdverteren.nl, d.d. januari 2018
ALGEMENE BEPALINGEN
1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedin¬gen en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.
1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden -waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan- van de klant maken geen deel uit van de overeenkomst en binden ons derhalve niet, tenzij wij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, in welk geval deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren.
1.3 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.
2. AANBOD, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk op¬gegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.
2.3 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de klant en onze aanvaarding van de bestelling. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 3 dagen na kennisneming van de aan-vaarding te herroepen.
2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toe¬zeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de klant -uitsluitend ter onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor volledige nakoming van de overeenkomst.
2.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeen¬komst, alvorens (verder) te presteren, van de klant zekerheid te eisen dat wel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
2.7 Wij hebben het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.
3. PRIJZEN EN FACTURERING
3.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Wij zijn gerechtigd de prijzen jaarlijks of tussentijds te wijzigen indien externe factoren hier aanleiding toe geven.
3.2 In artikel 3.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
3.3 Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. LEVERING EN LEVERTIJD
4.1 Werkzaamheden worden binnen 30 dagen na opdracht aangevangen tenzij andere termijnen worden overeengekomen.
4.2 Een verstrekte opdracht of bestelling kan binnen veertien dagen na bestelling c.q. opdracht kosteloos worden geannuleerd tenzij er reeds een aanvang is genomen met de uit te voeren werkzaamheden.
4.3 Indien levering c.q. verrichting niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde termijn van dertig dagen kan plaatsvinden, zul¬len wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven weken na ontvangst van de bestelling, aan de klant de ver¬wachte leverings- c.q. verrichtingsdatum schriftelijk dan wel mondeling meedelen. Gedurende 8 dagen na ontvangst van deze mededeling heeft de klant het recht om de gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ont¬bonden te verklaren. Deze verklaring moet schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op de achtste dag na die van ontvangst van de in artikel 4.2 bedoelde mededeling door ons te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de klant de overeenkomst niet meer kan ontbinden wegens te late levering van de goederen c.q. verrichting van de werk-zaamheden en/of diensten en evenmin om deze reden schadevergoeding van ons kan vorderen. Vorenstaande geldt niet indien de latere levering te wijten is aan wijzigingen in de bestelling opgegeven door de klant.
5. OVERMACHT
5.1 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend en die de levering van goe¬deren c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze ver¬plichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. De klant kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ons vorderen.
5.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de in artikel 4.1 bedoelde termijn van 30 dagen te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. verrichting geldt. Wij zijn verplicht aan de klant onverwijld schriftelijk of mondeling de vertra¬ging alsmede de reden daarvan mee te delen.
5.3 Na ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling is de klant gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig schriftelijk ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van de klant kan worden verlangd dat hij de goederen c.q. werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Op deze verklaring is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing.
6. RECLAMES
6.1 De klant dient klachten over de aan hem/haar gele¬verde goederen c.q. de ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. het uitgevoerde werk is opgeleverd schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ons mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken in/aan de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten vervalt.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN (AANVULLENDE) ZEKERHEID
7.1 Wij behouden ons het eigendom van alle geleverde goederen voor, zolang de klant niet vol¬ledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van leve¬ranties van goederen en/of verrichting van werkzaamhe¬den en/of diensten. Vorderingen terzake van het tekort¬schieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
7.2 Zolang de klant nog geen eigenaar van de goede¬ren is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet gerechtigd de goederen te ver¬vreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de goederen te beschikken.
7.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goede¬ren, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de klant of diens houders weg te doen halen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt. De klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,00 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
7.4 In geval van doorverkoop door de klant van niet of niet volledig betaalde goederen is de klant aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor wordt geleden.
8. BETALING, RENTE EN KOSTEN, ONTBINDING OVEREENKOMST
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de klant niet toegestaan zijn betalingsverplich¬ting jegens ons te verrekenen met een vordering van de klant op ons uit welken hoofde dan ook.
8.3 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, con¬tante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de klant te verlangen.
8.4 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of som¬matie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij het bereke¬nen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd.
8.5 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de klant rusten¬de verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, aan de klant de gerechtelijke kosten en buitenrechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde zijn wij bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nako¬ming van enige op de koper rustende verplichting gerech¬tigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestel¬ling buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveran¬ties c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeen¬komst geleden schade op de klant te verhalen.
9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
9.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen dan wel het gevolg zijn van verkeerde levering, indien en voor zover deze aanspra¬kelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
9.2 Indien onze verzekering om enige reden geen dekking biedt, dan wel de schade geheel of ten dele niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.
9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derden geleden schade ten gevolge van redactione¬le en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door ons geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
9.4 De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aan ons aangeleverde materialen, content en informatie die door ons wordt gebruikt om de verkregen opdracht uit te voeren. De klant staat ervoor in dat met gebruik van de aangeleverde materialen, content en informatie geen rechten van derden worden geschonden en geen regels of relevante normen worden overschreden. De door ons opgeleverde content dient altijd te worden goedgekeurd door de klant voordat deze content extern wordt gepubliceerd. De klant is eindverantwoordelijke voor de publicatie.
9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de klant of enige derde van door ons geleverde goederen en/of diensten.
9.6 De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van der¬den tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met onze levering van goederen en/of diensten.
10. VOORBEHOUD VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepassing van artikel 8 Auteurswet wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet nadrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant tot verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is verboden. Een aan de klant toekomend recht of gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot normaal gebruik van het geleverde of ter beschikking gestelde. Het gebruiksrecht beperkt zich voorts tot het in de overeenkomst genoemde doel, medium, aantallen of tijdsduur, of enige andere wijze van beperking van de omvang.
10.3 De klant vrijwaart ons voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door de klant of door de klant ingeschakelde derden geleverde materialen. Wij staan er niet voor in dat gebruikte materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten of dat derden gerechtigden hebben ingestemd met het voorgenomen gebruik.
10.4 Wij zijn gerechtigd op ieder moment het gebruiksrecht om voor ons moverende redenen in te trekken nadat hiertoe door ons aan de klant schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen tot intrekking van het gebruiksrecht.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
11.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoe¬ring daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepas¬sing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980; TRB 1981, 184; 1986, 61).
11.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bin¬dend. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is wegens strijd met de wet, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
11.3 Terzake van uitleg van internationale handelstermen zijn “incoterms” zoals samengesteld door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) van toepassing.
11.4 De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
11.5 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen ons en de wederpartij gesloten overeen¬komsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen ver¬zetten.